Skip to content

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Lashroomnederland de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Lashroomnederland aangaat;
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lashroomnederland georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2

Identiteit Leverancier

Lashroomnl met als webshop de naam LashroomNederland
Telefoon: 031620665511
E-mailadres: lashroom-nl@outlook.com
KvK-nummer:73153311
BTW-nummer: NL002390499B85

Artikel 3

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lashroomnederland  en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Lashroomnederland  en Koper.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Lashroomnederland is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Lashroomnederland .
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lashroomnederland erkend.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Lashroomnederland langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  Lashroomnederland  zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. Lashroomnederland behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4

Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop van Lashroomnederland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. Lashroomnederland  is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van Lashroomnederland is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Lashroomnederland  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lashroomnederland  niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
  • Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Lashroomnederland telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
  • Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Lashroomnederland  uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lashroomnederland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Lashroomnederland daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 11. Lashroomnederland  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Lashroomnederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Lashroomnederland  gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Lashroomnederland aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die Lashroomnederland in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lashroomnederland  worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lashroomnederland .

Artikel 6

Betaling

 1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
  • Contant (alleen bij afhalen)
  • Vooruitbetaling/ iDEAL
 2. Lashroomnederland kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 3. Lashroomnederland  kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lashroomnederland  te melden.
 5. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, Lashroomnederland, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Artikel 7

Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels/Pools worden gesloten.

Artikel 8

Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Lashroomnederland  ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 2. Aan de leveringsplicht van Lashroomnederland  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lashroomnederland  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. Lashroomnederland kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. De levering van de producten van Lashroomnederland  wordt uitgevoerd door DHL. Lashroomnederland zal de Koper schriftelijk of per mail een bevestiging sturen zodra de producten verstuurd zijn. Lashroomnederland  is in geen geval aansprakelijk voor de door DHL gemaakte fouten. Nadat de bestelling is overgedragen aan DHL is Lashroomnederland niet verantwoordelijk voor het te laat geleverde, beschadigde of niet geleverde producten. Wel zal Lashroomnederland  als service de Koper zo goed mogelijk tegemoet komen in deze situatie.
 5.  Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
 6. Lashroomnederland  streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
 7. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeftLashroomnederland l het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 11. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Lashroomnederland  hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9

Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Wij verkopen B2B: dit houdt in dat onze voorwaarden afwijkend zijn van het consumentenrecht. Wij geven daarom garantie op onze electronische apparaten van 3 maanden na datum van ontvangst van uw electrische product. Op onze lampen zit één jaar garantie na ontvangst van de lamp.
 2. Let op dat de gebruiksproducten lijm, coating, remover, tweezers etc.  niet retour genomen kunnen worden.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Lashroomnederland houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lashroomnederland  er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan kan de Koper de gezonden product niet ruilen voor andere producten. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen 7 dagen af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 10

Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Lashroomnederland  ter kennisgeving worden gebracht. Dit geldt niet voor tweezers. De tweezers moeten binnen 24uur na ontvangst getest worden en eventuele klachten bij ons gemeld worden.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Lashroomnederland is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11

Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Lashroomnederland  is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12

Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Lashroomnederland geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Lashroomnederland  in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Lashroomnederland  zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
 2. Lashroomnederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Lashroomnederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Lashroomnederland om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BBL of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Lashroomnederland.

Artikel 13

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Lashroomnederland niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Lashroomnederland  is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14

Persoonsgegevens

 1. Lashroomnederland zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Lashroomnederland  neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lashroomnederland  en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lashroomnederland en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Lashroomnederland er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16

Diverse bepalingen

 1. Lashroomnederland  streeft ernaar om e-mails verzonden naar lashroom-nl@outlook.com binnen 24 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door Lashroomnederland  aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Lashroomnederland melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Lashroomnederland heeft verstrekt.

Artikel 17

Trainingen

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de online
  inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze
  voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Lashroomnederland  worden georganiseerd.
 2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Lashroomnederland.
 3. De overeenkomst heeft betrekking  op de training die online is geboekt alsmede op de
  inhoud van beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.
  • Bewijs van inschrijving
   • Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bericht hiervan via mail of sms.
  • Annulering van de aanmelding
   • Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen
    naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan
    Lashroomnederland ter Koningsbeltweg 35P, 1329AE Almere. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de
    lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25%
    van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het
    totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 75 % van het totale
    lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die
    wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of
    lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld
    hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot
    gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of
    uitstel is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.
   • Brand Lashes behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers
    te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van
    de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten
    behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.
  • Tussentijds beëindigen van de training
   • Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
   • Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.
  • Verzuim
   • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.
  • Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht
   • De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
   • Op het door Lashroomnederland  ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
   • Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
    van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
    toestemming van Lashroomnederland.
  • Schade
   • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt
    toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen
    risico.
   • Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of
    meubilair.
  • Diploma’s en Certificaten
   • Na het afronden van de training ontvang je een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde
    van de 2e trainingsdag. Indien er maar 1 dag training is gevolgd mag er in geen enkel geval een
    certificaat worden afgegeven.
   • Aan diploma’s en certificaten van Lashroomnederland kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 18

Geldigheid korting/actie

Voor alle actie’s geldt:

  • De korting/actie kan maar één keer worden gebruikt, tenzij anders vermeld;
  • De korting/actie is geldig gedurende de bij de Actie vermelde periode;
  • De korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, afgeprijsde producten of andere acties
  • De korting/actie kan niet worden ingewisseld voor contant geld;

Verrekening en Credit

Indien de retourzending méér dan 50% van de originele levering inhoud, houden wij in ieder geval €15,00 exclusief btw in op de creditnota van deze retourzending voor de verzend-, verpakking- en administratiekosten die wij gemaakt hebben om de zending te leveren.

Chiung-Wen van der Horst
Chiung-Wen van der Horst
24/03/2024
Door Tina one by one wimpers laten zetten. Voel me herboren! Als je met zelfvertrouwen weer de deur uit wilt, ga daar naar lash room toe! 😊
Jeanabelle hairstyling
Jeanabelle hairstyling
21/01/2024
Nice 😍😍😍bedankt 🌹🌹
Bonita Dirriks
Bonita Dirriks
24/11/2023
Lieve meiden, met passie voor hun werk. Kom al 2 jaar hier binnen, en loop altijd weer zelfverzekerd naar buiten!
alisa calandro
alisa calandro
23/11/2023
Lieve meiden die je pas de deur uit laten gaan als alles perfect zit 👌
Denise DM
Denise DM
22/11/2023
Lashroom werkt met goede kwaliteit producten. Zeer professioneel gezet. Hygiënisch. Dit samen maakt dat ik altijd super tevreden weer de deur uit loop. Daarnaast voelde ik mij de eerste keer dat ik bij Lashroom kwam meteen thuis bij May en Tina. Nooit meer ergens anders!
Chelsea
Chelsea
22/11/2023
Ik ga altijd tevreden weg bij May. Ze luistert altijd naar wat ik wil en is ook heel kritisch/zorgvuldig over haar eigen werk. Verder is het ook altijd gezellig id salon, aanrader!
Fun Video’s
Fun Video’s
22/11/2023
Love the lashes
Sabrina Kohler
Sabrina Kohler
22/06/2023
Zijn super lieve en leuke meiden! Maken van mijn onzekerheid nu mijn zekerheid! Ook geven de goed advies en denken ook mee wat het beste bij je past! ❤️
allissonlauren gonzalez
allissonlauren gonzalez
19/06/2023
Ik ga al een tijdje nu bij Tina en ze adviseert mij echt super. Ik die natuurlijk weinig verstand heb heb hier super veel baat bij. Wimpers voelen fijn, zacht en kwaliteit is goed. Ik raad een ieder aan die me vraagt waar ik ze laat doen.
×